TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA).
18Th5

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA).

Danh mục tài liệu: 

 • Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 • Báo cáo của Ban Giám đốc SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 • Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.
 • Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ.
 • Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
 • Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, mức thưởng, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.
 • Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư năm 2023 của Công ty.
 • Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 • Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT.
 • Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 • Biên bản Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
 • Biên bản Đại hội.
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Lên đầu trang