TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024 [DỰ THẢO]
03Th4

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024 [DỰ THẢO]

DANH MỤC TÀI LIỆU:

 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 • Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 • Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 • Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023.
 • Báo cáo của Ban Giám đốc trình Đại hội cổ đông về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024.
 • Các tờ trình:
 • Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 • Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.
 • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023.
 • Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024
 • Tờ trình việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024
 • Tờ trình về chủ trương đầu tư năm 2024.
 • Mẫu thẻ biểu quyết.
 • Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 • Giấy xác nhận hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Lên đầu trang