TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 [Dự thảo]
27Th4

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 [Dự thảo]

Danh mục tài liệu: 

 1. Thông báo V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 3. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh.
 4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh.
 5. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022.
 6. Dự thảo Báo cáo của Ban giám đốc trình Đại hội cồ đông về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 7. Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 8. Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 9. Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ.
 10. Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 11. Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua tổng mức thù lao, mức thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 12. Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2023.
 13. Dự thảo Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 14. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
 15. Mẫu thẻ Biểu quyết.
 16. Mẫu Giấy ủy quyền.
Lên đầu trang