TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
01Th4

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Danh mục tài liệu:

– Quy chế làm việc tại đại hội

– Chương trình làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên

– Báo cáo của HĐQT

– Báo cáo hoạt động của BKS

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021

– Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

– Tờ trình thông qua KH SXKD năm 2022

– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ

– Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2022

– Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

– Tờ trình thù lao HĐQT&BKS

– Tờ trình đầu tư năm 2022

– Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS

– Quy chế bầu cử

– Mẫu thẻ biểu quyết

Lên đầu trang