Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đã được thông qua)
22Th4

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đã được thông qua)

Danh mục tài liệu bao gồm:

 1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 “V/v: Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022”
 2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
 3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 “V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ”
 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021”
 5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 “V/v: Thông qua tổng mức thù lao, mức thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”
 6. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 V/v: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2022 của Công ty
 8. Tờ trình V/v: Thông qua miễn nhiện và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 9. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 10. Biên bản họp Ban kiểm soát
 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh
 12. Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên Ban kiểm soát
 13. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 14. Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 15. Báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 16. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
 17. Biên bản kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
 18. Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh nhiệm kỳ 2020-2025
 19. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2022
Lên đầu trang